Registrácia
Predmet: Nakupovanie prostredníctvom internetu, s ktorým súvisí aj poskytovanie osobných údajov na účel zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právny rámec: zákon o ochrane osobných údajov a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

Popis zistenia: K najčastejším pochybeniam pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi z radov internetových predajcov dochádza pri uplatňovaní ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov dotknutú osobu vopred a bez vyzvania informovať o všetkých okolnostiach spracúvania jej osobných údajov, ktoré sú pre dotknutú osobu potrebné s ohľadom na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, najmä právo byť informovaná o podmienkach spracúvania jej osobných údajov. Medzi takéto informácie patrí, o. i., aj informácia o tom, že v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje sprostredkovateľ. Internetoví predajcovia často realizujú doručovanie objednaného tovaru nielen prostredníctvom Slovenskej pošty, ale aj súkromných kuriérskych služieb, ktorým na tento účel - rovnako ako Slovenskej pošte, prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby, aby zabezpečil doručenie objednaného tovaru. Z § 10 ods. 1 písm. b) cit. zákona vyplýva, že dotknutá osoba musí byť o tejto skutočnosti informovaná.

Rovnako pri získavaní osobných údajov musí byť dotknutá osoba informovaná o svojich právach, ktoré sú zakotvené v § 20 zákona o ochrane osobných údajov, medzi ktoré patrí napr. právo na opravu nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov, právo na odpis spracúvaných osobných údajov, právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov a ďalšie práva.

Výkonom dozoru u vybraných internetových predajcov sa zistilo, že prevádzkovatelia na svojich internetových stránkach, resp. v obchodných podmienkach uverejnených na týchto stránkach, dostatočne alebo vôbec neinformovali dotknuté osoby o všetkých okolnostiach spracúvania ich osobných údajov. Často absentovala informácia o tom, že osobné údaje v mene prevádzkovateľa spracúva sprostredkovateľ a úplne chýbala informácia o právach dotknutej osoby.

Prevádzkovatelia svojim konaním porušili ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov svojich klientov.

Prevádzkovatelia porušovali zákon o ochrane osobných údajov aj tým, že získavali osobné údaje na účel plnenia kúpno-predajnej zmluvy, ktoré zároveň používali aj na marketingové účely. K porušovaniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z. dochádzalo tak, že záujemca o nákup tovaru sa musel najskôr zaregistrovať a až potom mohol prehliadať ponuku tovaru a príp. si ho objednať, pričom osobné údaje poskytnuté na účel registrácie sa využívali na marketingové účely. Dotknutá osoba v niektorých prípadoch síce mohla zakliknúť/nezakliknúť súhlas s používaním osobných údajov na marketing, ale bez súhlasu sa v mnohých prípadoch nedalo zaregistrovať a bez registrácie tovar objednať. V niektorých prípadoch bol tento súhlas na web stránke prevádzkovateľa už zakliknutý vopred.

Záver: Odbor dozoru opatreniami uložil prevádzkovateľom odstrániť zistené nedostatky.